بخش های مقاله

    ” موش کش پلت هلاک “ یک طعمه موش کش به شکل پلت می باشد که از اختلاط مواد جذاب برای موش ها و ماده موثر ضد انعقاد خون تهیه گردیده است که برای مبارزه با موش های خانگی بسیار مناسب بوده و برای انسان و دام (غیر از جوندگان) ایمن میباشد. استفاده این موش کش بسیار آسان بوده و موش ها بعد از چند بار مصرف این طعمه به تدریج تلف شده و لاشه آنهها بوی تعفن نخواهد داشت.

    فهرست